Вимоги до учасників

До 1 лютого 2020 року автори робіт повинні зареєструватись. Якщо у роботи 2 чи 3 автори, реєстраційну форму заповнює лише перший автор. При реєстрації на електронну адресу автора надходить посилання, за яким до 1 лютого 2020 року необхідно завантажити ZIP архів, який містить:
– роботу (англійською мовою);
відомості про авторів (текстовий документ Word);
– відомості про авторів (
відсканований документ з підписами).

Всі файли повинні знаходитись в одному архіві!

 

 

Вимоги до учасників:

– у конкурсі можуть брати участь особи, які на завершення другого етапу конкурсу є студентами ступеню вищої освіти «Бакалавр» або «Магістр»;

– у однієї роботи може бути не більше трьох авторів і двох керівників;

– науковими керівниками робіт, що подаються на конкурс, не можуть бути члени оргкомітету та журі;

участь у конкурсі безкоштовна.

 

Вимоги до роботи:

– робота має бути оформлена англійською мовою;

– обсяг роботи становить до 20 сторінок;

 

– 1ша сторінка – титульна (на ній зазначають тільки назву роботи, анотацію – не більше 1500 символів і ключові слова – не більше 10 слів)

– 2га – 21та сторінки – I. Вступ, II. Аналітичний огляд літератури, III. Об’єкт, предмет і методи досліджень, IV. Результати роботи, V. Висновки, VI. Список літератури (посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних дужках);

– текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм.

 

Вимоги до відомостей про авторів:

– відомості про авторів та наукового керівника оформляють окремо (шаблон) і надсилають у вигляді 2 файлів: текстовий документ Word та відскановий документ з підписами.

 

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього розділу, її повертають автору на доопрацювання продовж п’яти днів. На повторне доопрацювання робота не приймається і не допускається до участі в конкурсі.

 

Переможці І етапу конкурсу отримують запрошення для участі у ІІ етапі Конкурсу не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення. У другому етапі Конкурсу фіналісти захищають Журі свою роботу, коментуючи презентацію та відповідаючи на запитання.

 

 

Вимоги до презентації:

– презентацію виконують у програмі PowerPoint;

– ілюстративний матеріал роботи (рисунки, діаграми, схеми, фотографії, графічні зображення) виносять у презентацію;

– обсяг презентації не більше 20 слайдів.